Islam for dummies

Bloggaren har ägnat en halvtimme åt att läsa en snabbkurs om islam, skriven av en muslim; Faten Amin. Det var mycket intressant läsning och kan kanske förklara varför muslimer inte accepterar något annat än islam, understruket acceptera.

Medan kristendomens tio Guds bud är knutna till och vänder sig till människan och hur hon bör leva, är Koranens fem trossatser ägnade åt den centrala punkten, nämligen dyrkan, lydnad och total underkastelse under Allah.

"De fem pelarna för Islam är: Ash-Shahadatan (trosbekännelsen); bärande av vittnesmål att ingen är värd dyrkan utom Allah och att Muhammed (frid vare över honom) är hans budskapsbärare, uträtta salah (bönen), ge zakah (allmosan), siyam (fasta) under månaden Ramdan, och Al-Hajj (pilgrimsfärden till Allahs hus i Mekka)".

De ger ingen speciell vägledning till vad det i praktiken handlar om.: Nämligen att ingenting inom Islam får ifrågasättas; i sådana fall är man förlorad.


Hela universum bärs upp av Allah och ditt jobb är en ständig dyrkan av denne. Och det spelar ingen roll om Allahs påbud är onda eller goda enligt mänskliga värden och normer. Om det är skrivet att Allah önskar död åt alla andra religiösa utövare, så är det muslimens plikt att utföra detta.

Medan den kristna religionen har försett människan med en fri vilja, så finns inget sådant alternativ inom islam. Människan som egen individ betyder absolut ingenting, enbart som tillbedjare av Allah. "Ibadat" betyder Gudsdyrkan och det är det enda du behöver förhålla dig till. Du blir stärkt moraliskt och andligt ju mer du dyrkar Allah.

De fem bönerna som en sann muslim ber varje dag, handlar om dyrkan och ännu mer dyrkan. Plus att man ber om vägledning för att bli en ännu frommare varelse som enbart dyrkar Allah.

All denna omåttliga dyrkan handlar egentligen inte om en kärleksfull Gud som den kristna upplever sig ha även inne i sig själv. Islam har en extremt diktatorisk Gud som befinner sig långt, långt, långt bortom all mänsklig begriplighet.

Zakah betyder allmosor, helt enkelt en årlig avgift till Allah för att han ska besluta om att distriburera dem till nödlidande. Zakah är i krasst penningvärde 2,5 procent av den årliga inkomsten. Så alla skattebetalande svenskar skänker en hel del till Allah.

"Zakah är en form av  Ibadat (Gudsdyrkan) som i likhet med bönen för den troende närmare sin Herre. Den är  också ett form av social försäkring och samverkan för välfärden, vilken reducerar skillnaderna mellan olika klasser och grupper i samhället. Zakah baseras på den fattiges fast instiftade rättigheter enligt Koranen ”Och i deras ägodelar har tiggaren och den hjälplösa tillbörlig del.”

Detta kan förklara islams vurm för socialism OCH att de kommer till Sverige som i princip har det muslimska synsättet på fördelningsideologi. Sveriges avsky för rikedom på mindre bemedlades kostnad (en av socialismens alla vrångbilder), är mums och manna för en auktoritär religiös och förtryckande ideologi som islam.

Den markerade meningen kunde vara något som stod i sossarnas partiprogram. Sverige är ett land som i sitt politiska fundament följer Allahs påbud!

Individer inom i islam gör sig icke besvär. Islam är världens mest kollektivistiska religion. Eftersom allt och alla är underkastade Allah kan inte individer utkristallisera sig, inte utan att dessa sviker Allahs allsmäktighet och glömmer sin livsuppgift: Att enbart leva för att dyrka Allah och studera skrifterna för att lära sig hur man är en god muslim.

När så muslimer kommer till Sverige (förlåt "svenskar som nyanläner"), möts de av vårt kollektivistiska system, som tycker mer än synd om dem och öppnar sitt ymninghetshorn över deras huvuden. Ja, det måste vara all dyrkan av Allah och inbetalningar till denne som nu äntligen belönas.

Muslimerna upplevs och respekteras också av våra makthavare som ett stort kollektiv utan inbördes skillnader . Allah ska med.

Att som enskild och praktiserande muslim, ständigt vara förföljd av plikter till att dyrka och placera sig själv i strykklass för att be böner om underkastelse och lydnad till en Gud som man inte ens känner som "hemma" i sig själv; Är inte det ganska frustrerande?

Jo, för en individualist är det naturligtvis så. Det stora problemet med islam är att individualismen är mycket sparsam. Det är samtidigt dess styrka, dess enormt starka kraft att plantera sig överallt. Alla människor när någonstans en dröm om en reträtt till Edens lustgård där ingen tid finns, där allt förblir vad det är för alltid, där skyddet och tryggheten är total medan endast ett ansvarsområde finns utan pardon: överenskommelsen att aldrig ifrågasätta.

De muslimer som kommer till Sverige är inte de entreprenörer som USA och Canada tar emot. Istället är det bidragsturister som aldrig kommer att åka som håller på att utarma många kommuner.  Deras kollektivistiska livsstil uppmuntras av makteliten som kallar det "mångkulturellt". Men man kan undra var det mångkulturella befinner sig någonstans.

De svenska makthavarna har helt frivilligt släppt in islam i vår land. Ja, de faktiskt bugar och niger framför denna högtstående men förtryckta grupp som lever i sina Utanförskapsområden. Ingenting som islam predikar är fel, istället har man mjukat upp de urgamla (barbariska?) värdena: socialt, ekonomiskt, värderings- och moralmässigt samt de svårgripbara själsliga trådar och kittet som håller oss samman.

Att muslimerna slår sönder. bränner, rånar, misshandlar och våldtar i betydligt högre utsträckning än majoritetsbefolkningen, har sin förklaring att i brytningspunkten mellan den civiliserade och högteknologiska världen och islam, förlorar islam.

Muslimernas uppblåsta självbild får sig en knäck. Och föreställningen kan börja...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn