Uppfostringsanstalt Sverige

Nu när blomstertiden snart kommer till skolan så är det nog många lärare som drar den lättaste sucken. Det sägs råda lärarbrist i Sverige och en femtedel har ingen adekvat utbildning för yrket. Men det kommer att bli ännu värre, spår Lärarförbundet. År 2025 kommer hälften av lärarna att sakna behörighet. Det hela liknar en tsunami.


Åtgärderna man föreslår är märkliga och verkningslösa eftersom de grundar sig på felaktiga teorier om vad som gör en bra skola. Högre lärarlöner? På vilket sätt ska detta förbättra skolans problem. Minskad segregation? Så länge man tror att integration bara är det svenska samhällets problem så kan aldrig någonsin integration ske. Krav på invandrare är minimal. Och de försök man har gjort för att hjälpa invandrare att få ett jobb, har alla misslyckats. Det bekvämaste tycks vara att loda omkring med landsmännen och lyfta bidrag. Kan barnen då få en annan syn på Sverige?

Sedan är det de gamla vanliga svepskälen för att den svenska skolan så kapitalt misslyckas: För stora klasser, för få lärare, för få vuxna i skolan. Inget av det stämmer. Klasstorleken spelar mindre roll, det viktigaste är hur klassen fungerar. Även om en klass skulle ha bara tio elever men att dessa var högljudda och totalt struntade i lärarens ambitioner att få till stånd lite undervisning; så skulle resultatet bli detsamma.

Sverige har en hög lärartäthet internationellt sett, medan lönerna är låga. Det kan till viss del förklaras med att Sverige har en mycket liten lönespridning. De allra flesta tjänar mellan 25-30.000 kr/månaden, OAVSETT yrke.  Det är mer än beklagligt, det är direkt dödande för alla som vill satsa på en lång och dyr utbildning i ett sådant land.

Lärartätheten blir större i skolor som fungerar dåligt. Därför är denna måttstock så missvisande.

Anna Ekström är GD för Skolverket och är en riktig rödhätta, har tidigare gett ut rapporter om ojämställdheten i skolan och att denna beror på pojkarnas maskuliniseringskultur! Det är väl också därför de snor åt sig de bästa jobben sedan = /.

Ekström har inte gjort några märkvärdiga avtryck som GD för skolverket utom möjligen hennes skrivna direktiv för psalmsång på skolavslutningar.  Och nu är det så dags för det stora Läslyftet. Handledare ska utbilda lärare hur man lär ut intresse för läsande och läsförståelse. Intresset sägs vara stort.

Annars tycks Ekström köra i Alva Myrdahls spår. Eleverna ska fostras till goda samhällsmedborgare, det är demokrati. Och det kraftiga raset i PISA:s testbatteri kan hon inte förklara men:

”Vi kan inte se någon annan förklaring än att den kraftiga nedgången beror på sämre kunskaper och
det måste vi ta på allvar. Staten, kommuner, skolor, rektorer och lärare måste fokusera på att
förbättra undervisningen för eleverna. Bara så kan vi vända utvecklingen”


Det finns bara alltför många anledningar till varför skolan ser ut som den gör. En av dem är all gallematias runt livskunskap, värdegrund och fostran till goda samhällsmedborgare, en annan är elevernas bristande motivation.  Att gå i skolan ska vara lätt och lektionerna roliga, annars kroknar eleverna. Gustav Fridolin vill att eleverna ska ha det "lustfyllt" i skolan.

GP skriver angående detta:

"Den svenska skolan var en gång en utbildningsinstitution där välutbildade lärare överförde kunskap till nästa generation. I dag är det i huvudsak en plats där barn skall ha trevligt och formas till goda medborgare. Flera av de uppgifter och det ansvar som traditionellt varit föräldrarnas har numera vältrats över på skolan. Den tid som tidigare uteslutande ägnades åt saker som matematik, läsning ochnaturkunskap, skall i dag även ha plats för livskunskap och annat icke-vetenskapligt trams som inte finns med i läroplanen."

Föräldrarna av idag har lärt sig sin läxa väl. De har snällt lämnat över fostran och känsla för rätt och fel till skolan. Man har vant sig vid ett liv där allt annat än barnen är värdefullt att spendera tid på. Ändå är de flesta svenska hushåll ensamhushåll.

Den "uppfostran" som skolan står för, handlar bara om att skrika högst för att slippa bli mobbad, hålla reda på sin mobiltelefon och uppdatera varje tillgänglig minut och att alltid skylla på någon annan när det går åt helvete med studierna.

Det är också det sistnämnda som är mest typiskt för just svenska elever. Man tycks inte förstå att man själv har huvudansvaret för att inhämta kunskap. Läraren är bara en förmedlare av kunskap. Eller borde vara. Det har konstaterats att lärarnas kunskapsnivå är skrämmande låg.

Men att hela tiden matas med hur man "blir en god samhällsmedborgare" lämnar fältet öppet för lättja, skolk och annan kunskapsinhämtning än vad som egentligen borde läras ut. Att växa upp utan lust till lärande p g a förvanskning av skolans uppdrag leder till avsaknad av motivation för att själv leta kunskap.

Men att klassrummen har förvandlats till rena slagfälten har också en annan förklaring: Den eviga påfyllningen av invandrade elever som varken kan svenska eller hur man ska bete sig i ett klassrum. Varje morgon står där en, två, tre, fyra... nya storögda barn och ungdomar som inte har någon som helst studievana men ändå ska placeras in i ordinarie klasser. Det kan bara gå i en riktning: Neråt.


Uppdatering:

Bloggaren har under åren förvånats över att det tydligen inte finns några begåvade människor i Sverige - eller i detta fall barn. Däremot talar man om att vissa elever har det svårt i skolan för att de är särskilt begåvade, eller "särbegåvade". Man gör 1. Begåvning till ett problem  2. Man ger därför begåvade barn en typ av diagnos som markerar att detta inte handlar om normala barn.

Skolverket ville ta fram ett stödmaterial för att "hjälpa" särbegåvade barn och kallade därför in experten på området: Roland S Persson för att han skulle skriva tre texter i "stödmaterialet".

Men nu, ve och fasa, trilskade experten när han hävdade att särbegåvning är en felaktig benämning på barn som helt simpelt är begåvade. När han dessutom dristade sig till att framhålla att det även finns obegåvade, eller åtminstone mindre begåvade barn, drog Skolverket in hans texter i stödmaterialet.

"Roland S Persson vill att man ska använda ordet begåvning och han uttrycker sig då som att alla barn inte är begåvade. Just den formuleringen kan inte vi ansvara för, "

Orden är Johan Börjessons, undervisningsråd på Skolverket. Han vill fortsätta använda begreppet "särbegåvade".

Herregud, vad är det med dem?


Kommentarer

utlandssvensk sa…
"Det sägs råda lärarbrist i Sverige och en femtedel har ingen adekvat utbildning för yrket. "

Lärarutbildning är bara trams! I Schweiz, som är bästa västland i PISA, är lärarna efter åk 6 utbildade inom sina ämnen, ofta på dokorsnivå, men man håller inte på med annat nonsens. För låg och mellanstadiet har man en kortare lärarutbildning, två år bör räcka bra.

Det nästa man kunde göra i Sverige är sparka i princip alla som har gått lärarhögskola och sen börja om från början.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn