Inte bara gener

Svenskar är ett vetenskapstroende folk. De som kan postulera ut siffror och modeller blir trodda, snarare än de som har idéer om ett ständigt flöde av input både från den fysiologiska, ärftliga, miljömässiga och den subjektivt upplevda verkligheten.Vi gillar inte diffusa föreställningar eller abstrakta, teoretiska förklaringsmodeller. Nej, en prydlig rad av siffror ska det vara. Det blir ett kraftigt begränsat medvetande om hur världen fungerar. Det utmynnar säkerligen från svenskars onormala förhållande till döden. Man kan inte tro utan att veta. Vilket är en omöjlighet. Allt vetande har undergått processen av tro. Eller hypotes som det heter i vetenskapliga sammanhang. Om vi redan från början tror att vi vet så finns ingen anledning till att undersöka huruvida detta stämmer eller ej. Då förvandlas studier till bekräftande sådana. Allt som är relevant och överensstämmer med hypotesen klistras in. Allt som inte gör det raderas. Det finns inriktningar inom svensk forskning som fungerar enligt sådana fuskprinciper.

1. Genusvetenskap. Den utgår redan från förekomsten av patriarkala strukturer och könsmaktsordning istället för att studera om dessa överhuvud taget finns.

2. Klimatforskningen. Samma sak. Man har beslutat sig för att de föreligger en klimatuppvärmning p g a människan aktivitet. Därefter läggs olika parametrar in i en datasimulering för att hypotesen ska bekräftas.                                                                                                                                                                 

En intressant artikel om schizofreni tar upp den svåra frågan hur forskning ska bedrivas om genetik och miljö, men också en rent känslomässig aspekt på om sjukdomen slår igenom eller inte. Oro inför, eller en allmän väntan på det eventuella insjuknandet, får risken att öka för ett verkligt insjuknande. Identiska tvillingar med sjuka föräldrar är kraftigt överrepresenterade i sin utveckling av sjukdomen. Samma mönster återkommer i den extremt ärftliga Huntingtons sjukdom, eller danssjuka. Risken är 50 procent att man drabbas. Eller 100 procent snarare eftersom det hela avgörs av vilken gen som överförs till barnet. Den sjuka förälderns eller den friska förälderns. Ärvs den sjuka genen så utvecklar man också sjukdomen obarmhärtigt.


Riktigt så illa är det inte med de gener som anses orsaka schizofreni. Där är det c:a 10 gener som måste samverka på ett speciellt sätt som blir avgörande. Men, den miljömässiga påverkan är massiv. T o m innan man föds så kan man som foster bli offer för den blivande mammans stress. Precis som i Huntingtons sjukdom så finns det defekter i vissa gener som får dem att "gå på repeat". Det blir mångdubbla påslag av vissa ämnen och hjärnan orkar inte jämna ut dem.

När det gäller schizofreni så föregås sjukdomen av att transmittosubstansen dopamin ökar i centrala cortex men minskar i pannloben. Dopamin styr det vi kallar för belöningssystemet, det som får oss att känna oss nöjda och tillfredsställda. För låg halt av dopamin är upphov till en rad sjukdomar, bl a Parkinson. Och för hög dosering kan alltså utmynna i svår psykisk sjukdom.


Men i denna artikel så ställer man sig den naturliga frågan: Vad är det som triggar igång processen? Vi vet ju att ingenting händer isolerat, någonting måste få hjärnan att börja producera för mycket dopamin genom onormala aktiviteter i cortex och att upptagandet av dopamin i synapserna är för litet.

Just denna frågeställning är inte populär i ett land som Sverige som vill ha svart på vitt där känslorna är underordnade hjärnans övriga funktioner.

Men tittar man på en annan dopaminkontrollerande sjukdom, så blir frågetecknet kanske mindre: Alkoholism. Alkohol är förrädisk. Den första kicken efter det första glaset uppmuntrar oss att fylla på.
Orsaken är att dopaminnivån höjs när vi dricker, vi känner oss lugna och glada. Processen till att bli alkoholist beror på att vi allt oftare vill befinna oss i det där sköna tillståndet. Till slut blir det enda vi kan tänka på, men de ursprungliga ökningarna av dopamin försvinner vid intensivt drickande. Istället fortsätter den sjuke att dricka för att s a s komma upp till noll..

Om då alkohol triggar igång dopamin vad triggar då igång påslaget av dopamin vid psykos? Och varför? De gener som "går på repeat", kör igång en abnorm tillförsel av dopamin i centrala cortex. Men minskar denna i frontala cortex. I frontala cortex ligger det vi kallar för känslocentrum och personlighet lite förenklat. Omdömet, förmåga att uppfatta omvärlden på ett realistiskt sätt och adekvata reaktioner på vad som händer; det dimmas och blir svårt att tolka. D v s ungefär som i en fylla.

Men i centrala cortex brinner det av aktivitet, produktiv och kreativ aktivitet. Den konstnärliga människan som målar, skriver musik och poesi reagerar utifrån samma aktivitet. Hon har "valt" att uttrycka de förändrade värdena i hjärnan till något konstruktivt.

Men de som insjuknar i psykos kanske inte har samma fallenhet för sådan produktivitet eller också beror det hela på att det är detta hon har väntat på ska komma. Självuppfyllande profetia. En tredje förklaring kan vara att hon har "valt" att gå in i psykos istället. Den blir en flyktmetod. Men varför välja att gå in i en sådan skräcktillvaro som detta kan vara?

Man brukar säga att de verkliga känslorna som psykosen döljer är mycket svårare att möta. Det kan kanske vara så, men det är knappast triggern. Triggern, tror bloggaren själv, är en omgivande miljö som är otrygg, rent av farlig och med oberäkneliga människor, separationer och nya familjebildningar som snart skapar en känsla av icke-kontroll. Precis som vissa människor tar till flaskan (som ju höjer dopaminnivåerna) så går andra in i en alternativ verklighet där man själv åtminstone är herren på täppan. Det är ju ofta så att i psykoser ingår storhetsvansinne, att man själv kontrollerar hela världen eller att man är Jesus Kristus som ska skilja fåren från getterna.

I grunden handlar det om människans rätt till sin egen existens. Att Jag har rätt att befinna mig här och finnas här på mina egna villkor. Det handlar inte så mycket om "rätten till sin kropp" utom om "rätten till vår själ".

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn