De mänskliga skyldigheterna
En kortversion av FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna finns här. Eftersom dessa nu åberopas vad det än gäller, från rätten att bo till rätten att skaffa hund, så kanske det äntligen är på sin plats att ta upp vad de innehåller istället för vad de borde innehålla.

Först och främst: Rättigheter står alltid tillsammans med skyldigheter. Ingen människa kan bara gå omkring och åberopa sina rättigheter för ditt och datt.

Den allra främsta mänskliga rättigheten är rätten till att existera. Utan denna blir s a s ingen annan rättighet nödvändig. Likadant är det faktiskt med ett helt folkslags rätt att existera.

Så låt oss därför ersätta "var och en" med "folkgrupp" så ska vi se några rättigheter som är typiska.


Artikel 12

Ingen folkgrupp får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om tillhörighet och inte heller för angrepp mot heder eller gruppens okränkbarhet. Folkgruppen har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. (utrotning med andra ord)

Artikel 17

  1. Varje folkgrupp har rätt att äga egendom tillsammans och får inte godtyckligt tvingas lämna över sin egendom. (En kommuuun får inte gå in och köpa fastigheter, villor, hotell mm, utan folkets tillåtelse. Likaså är det med vägbyggen, där det har hänt många ggr att folk som bor "i vägen" helt enkelt får flytta. Och det senaste är att man tömmer gruppboenden och liknande för att göra plats åt "ensamkommande flyktingbarn")

Artikel 29

  1. Varje folkgrupp har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av dessas särart ensamt är möjlig.
  2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en folkgrupp endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
  3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
(Sålunda är "allas lika värde" felaktigt. Däremot är vi födda som lika mycket värde. Vilket är helt sant).


Detta ständiga upprepandet av dels "alla människors lika värde" och att allt som förekommer mellan jord och himmel skulle vara en mänsklig rättighet, är att förminska och försinka de verkliga mänskliga rättigheterna
Artikel 12 och 29 är egentligen de mest intressanta. 12:an tycks vara en eftergift åt islam som ständigt känner sig kränkta. Och i artikel 29 blir skrivarna i FN plötsligt förvirrade och tillägger:  Dessa särartiga yttringar inte får bryta mot lag, ordning och MORAL.
Detta vederlägger sålunda alla de andra rättigheterna!!! Trots allt, för att människorna ska kunna leva i fred med varandra i ömsesidig respekt och tolerans så måste ett lands lagar följas och med dessa allt annat formellt, informellt och officiellt, inofficiellt plus ett samhälles gängse gemensamma värderingar och normer.
Det är detta som inkluderas i de mänskliga skyldigheterna mot det land man är född i eller invandrar till. Det är först när skyldigheterna är uppfyllda som man kan ta del av rättigheterna. Ungefär som att man måste jobba hela månaden innan man får ut sin lön.
Det extremt vänsterpräglade Sverige (trots en borgerlig regering) placerar inte individen i centrum, utan man hänvisar alltid till "grupper" och så dessas "mänskliga rättigheter" utan att då förklara vilken mänsklig rättighet man menar. Men intentionen är alltid densamma: Att offerförklara dessa grupper. D v s i förlängningen göra dessa mindre värda!! Det är ju bara de starka som har överlevnadskapacitet som bekant.
Denna märkliga inställning hos vänstern gör det också möjligt att förstå att man är så förbannad när sakernas tillstånd inte befinner sig där man har placerat dem. Att "Barnfattigdomen" bara var en fet lögn eller blåsningen man har gått på att det genom "sexköpslagen" har blivit lagligt att prostituera sig i Sverige! Vi har numera begåvats med prostitutionsligor från de gamla öststaterna. Och kan inte göra ett dyft.
Genom FN:s mänskliga rättigheter har människor som har såväl ömhets- som maktbehov, givits möjlighet att nergöra människor till offer. Eftersom varje upptäckt offer innebär ytterligare ett steg på legitimitetstrappan så gäller det naturligtvis att vidmakthålla föreställningen om dessa "offer" och förmedla denna bild utåt.
Vad som borde stå i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, är att ett utnyttjande av dessa i egenintresse för att manipulera och t o m hetsa mot oliktänkande, helt enkelt är ett brott mot just dessa rättigheter.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn