Yttrandefriheten - en lag i fara

I dagens Sverige känns luften tung att andas. Skruvar och bultar vrids åt alltmer och där yttrandefriheten är villkorad och ojämlik. Vi är inte längre lika inför lagen p g a lagen Hets_mot_folkgrupp, en diskriminerande och godtyckligt tillämpad lag. Och det är begreppet "folkgrupp" som är det diskutabla. Svenskar räknas t ex inte till folkgrupp, inte heller kristna. Lagen skyddar däremot judar och muslimer. Varför det är på detta vis finns det egentligen inget svar på. Det är helt enkelt en eftergift åt vissa extra skyddsvärda grupper.

När det gäller judarna så ligger förklaringen i historien och naturligtvis vad som hände under WW2.

Men på vilket sätt anses muslimerna extra skyddsvärda?

Lars Vilks skriver under rubriken Yttrandefrihet och folkgrupper:

"Detta är en lag som är problematisk på flera sätt. För det första tillerkänner den grupper särskilda kollektiva rättigheter som går utöver de rättigheter som de ingående individerna har. Det är en farlig praktik – att göra skillnad på de individer som ingår i särskilt skyddsvärda grupper och de som inte gör det är inte rimligt om likhet iför lagen skall råda. För det andra blandar lagen, som synes, ihop de två handlingarna att ’hota’ och att ’uttrycka missaktning’. Det är anmärkningsvärt eftersom det är precis mellan dessa bägge som skiljelinjen mellan lagligt och olagligt borde gå"
Precis. Att uttrycka att man anser muslimerna lever på medeltiden och att de inte passar i vårt sekulariserade samhälle, skulle vara enligt lagen ett sätt att uttrycka "missaktning" och därmed vara straffbart.

Och det är just detta som inte är försvarbart ur ett demokratiskt perspektiv. Det är en begränsning av yttrandefriheten.

Men även andra typer av handlingar ingår tydligen i lagen Hets mot folkgrupp.

Yvonne Sjöstrand skriver här om doktoranden som bjöd in en nazist på en föreläsning om just nazism. Det skulle hon inte ha gjort. Mediavågorna gick höga: Nazisterna ska inte beredas plats i de svala, ärofyllda universiteten.
Och mycket riktigt. Nazisten som hade föreläst fick fängelse i en månad och doktoranden villkorlig dom.

Oavsett vad man tycker om nazister ska man aldrig, aldrig glömma Upplysningen och Voltaire när han yttrade: "Jag avskyr dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för att du ska få framföra dem".

Några som kallar sig "Regeringens webbplats om de mänskliga rättigheterna" beskriver lite av Sveriges grundlag här.
"I regeringsformens inledningskapitel finns vidare det nära sambandet mellan det demokratiska styrelseskicket och yttrandefriheten tydligt formulerat: ”All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt” (1 kap. 1 § RF )."
Hur väl sköter Sveriges riksdag denna kärna i det demokratiska styret?

I själva verket består vi, Folket, av en mängd barbarer som måste vara strängt kontrollerade och hållna i ett strypkoppel.
Annars så riskerar Folket att rasera det Nya samhällsbygget som riksdagen är så stolta över. Förutom strypkopplet, som inte har visat sig vara tillräckligt, förses även Folket med munkorg.

Det är beklagligt att svensken väljer att vika sig och böja nacken för dessa inskränkningar i demokratin. Men så länge man har knytnäven knuten i fickan, så kanske det finnas lite av kamplusta kvar ändå.

Kommentarer

utlandssvensk sa…
"Enligt svensk rätt, är hets mot folkgrupp att

1.uppsåtligen,
2.i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
3.hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Med begreppet folkgrupp avses enligt justitiekanslern varje existerande etnicitet utom den svenska.[1] Att svenskar undantas förklarar justitiekanslern med att

” syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet"

Yttrandefriheten i Sverige är inte hotad, den är avskaffad. De flesta "systemkritiska" bloggar i Sverige skulle kunna åtalas och troligen fällas. Möjligen avvaktar man tills vi kommer närmare nästa val. Om man gick ut med åtal mot de 20 största SD bloggarna i slutet av 2013 borde man kunna neutralisera dem inför valet 2014. Om man gör det nu hinner folk sätta upp nya bloggar i fria länder i god tid innan 2014.

Sen har HD öppet erkännt att HMF lagen står i strid med Europakonventionen, så det kan vara ytterligare ett skäl att vänta, dvs. man vill inte se ett antal regimkritiker som får rätt i Europadomstolen innan valet.
utlandssvensk sa…
Nedan följer två exempel från din egen blogg som utan tvekan skulle kunna resultera i åtal enligt HMF lagstiftningen

" I den svenska sjukvården har det visat sig att invandrarna är fruktansvärt missnöjda där män vägrar har en kvinnlig läkare och vice versa. Kraven från dessa är oändliga"

http://www.majgrandmo.com/2011/05/integration-pa-riktigt.html

"Invandrare från MENA skapar själva i mångt och mycket ett utanförskap genom att ta med sig sin väsenskilda kultur hit och försöka upprätta densamma här."

http://www.majgrandmo.com/2011/05/dom-ska-inte-komma-hit-o-bestamma.html

För övrigt skrev jag lite om HMF lagen i samband med åtalet mot skånepartiet:

http://www.hayekinstitutetsverige.com/2010/05/bra-juridisk-analys-av-herslow-fallet.html

Nu blev Herslow frikänd av juryn i tryckfrihetsmålet mot honom. Men det hade lika gärna kunnat bli fällande dom. Om målet i stället hade hamnat i en vanlig tingsrätt, dvs med nämndemän istället för jury, misstänker jag att han knappast hade frikänts.
Maj Grandmo sa…
Verkligen upprörande hur man utplånar folkets rätt till de grundläggande demokratiska rättigheterna. Eftersom detta har varit en smygande process så har inte svenskarna reagerat. Men Sverige av idag ÄR en sk soft-totalirate stat. Förtrycket går i badtofflor medans det långsamt knyter in oss i en tvångströja. Vad man än gör, vad man än säger som uppfattas som misskrediterande och missaktande, så faller klubban hårt i den politiserade domstolen.

Jag känner själv ibland en viss paranoia för att bli förföljd och kanske misshandlad p g a det jag skriver i bloggen.
Men om så vore skulle jag ta striden mot förtrycket och peka på att Sverige idag är ett låst land med ett otal redskap för att hålla människor på mattan.

Och som sagt, grundlagen är idag överspelad och har ersatts av den tvingande gemensamma värdegrunden som enbart syftar till att täppa till käften på folk.
Utlandssvensk sa…
"Förtrycket går i badtofflor medans det långsamt knyter in oss i en tvångströja" :)

Bra formulerat & jag håller med helt.

Om man har tid och lust kan man nog skriva en längre artikel om samtliga de bitar som i normalt västerländskt språkbruk innefattas i begreppet fungerande demokrati. Förutom den viktigaste, dvs. yttrandefrihet, kan man titta på:

Mötesfrihet- Finns på pappret men vi vet hur det ser ut i praktiken om man har "fel" åsikter.

Rätt att sprida information- Posten vägrar dela ut SD reklam, AFA går och tar bort valsedlar ur folks brevlådor, osv.

Fria, rättvisa och hemliga val- Jag har skrivit en del om detta på andra håll men man kan väl sammanfatta med att det är ytterst tveksamt om oberoende internationella observatörer skulle godkänna ett svenskt val.

Som sagt, "Sverige av idag ÄR en sk soft-totalitär stat"

Slutligen finns det nog goda skäl för att känna "viss paranoia" Jag har deltagit i debatten länge och många har drabbats av otrevligheter. Dock tror jag att det ser bättre ut i dag än på länge, främst pga. att det är så många som nu levererar öppen kritik. Men underskatta inte de sittande makthavarna, de lär försöka slå tillbaka, sannolikt genom att sätta dit några ledande bloggare och sen lär resten tystna, åtminstonde under en tid.
Utlandssvensk sa…
För övrigt anser jag att kolonisering är den mest passande termen för vad som nu sker i Sverige:

1. Urspungsinnevånarna tvingas finansiera bosättningarna
2. Urspungsinnevånarna straffas om de kritiserar kolonialisterna
3. Propaganda förklarar för urspungsinnevånarna att deras egen kultur är värdelös och att deras nya herrefolk har en mer högstående kultur.
4. Det nya herrefolket kan misshandla och våldta urspungsinnevånarna utan påföljd.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn