Värdegrund i praktiken

Bloggaren har snubblat över en ypperlig blogg: Morgonsur. Det är en kille vid Försvarsmakten som ansvarar för bloggen och han har samma knastriga humor och träffsäkra inlägg som Tanja Bergqvist.
Här skriver han om den Gemensamma, "We shall overcome" Värdegrunden: https://morgonsur.wordpress.com/

Litet axplock ur texten om förslagen han har inför en ny grundlag:

"(2012:345) OM GEMENSAM VÄRDEGRUND

1 kap. Grundläggande bestämmelser


1 § Med den Gemensamma Värdegrunden förstås de grundläggande värderingar och uppfattningar kring vilka konsensus råder i Sverige.


2 § All offentlig verksamhet skall utgå från den Gemensamma Värdegrunden, och till säkerställande av en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att yttra tankar och åsikter som främjar spridning av densamma.

3 § Endast den som delar den Gemensamma Värdegrunden äger rätt att hävda den respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet som anges i 1 kap 2 § Kungörelsen (1974:152) om beslutad ny regeringsform.
         
          2 kap. Förvaltning
1 § Vid tillsättning av tjänst i stat, landsting, kommun eller av samhället ägt aktiebolag skall endast den som delar den Gemensamma Värdegrunden anses som behörig.


2 § Vad som sägs om tillsättning av tjänst i 1§ gäller även för uttagning av värnpliktig enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.


3 § Offentlig lokal får ej upplåtas, uthyras, försäljas eller på annat sätt göras tillgänglig om det finns anledning anta att lokalen kommer att nyttjas för syften som ej är med den Gemensamma Värdegrunden överensstämmande.


4 § För att erhålla stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier eller presstödsförordningen (1990:524) skall sökanden styrka att samtliga medlemmar, anställda eller annorledes anslutna delar den Gemensamma Värdegrunden."
Han förfasar sig bla över att det suspekta företaget Bikupan fick drygt 100 miljoner för att genomföra en värdegrundsutbildning inom försvarsmakten. Soldaterna skulle m a o lära sig att tänka "rätt".

Över aulan på Uppsala Universitet står en devis författad av Geijer (tror jag, rätta mig om jag har fel). Men ordalydelsen är förljande:

        "Att tänka fritt är stort
        Men att tänka rätt är större"

Regeringen måste ofta besöka den aulan.

Kommentarer

Anonym sa…
Och här är länken från december 2009:

http://morgonsur.wordpress.com/2009/12/29/om-vardegrunder-iii/

16830911
Anonym sa…
"att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större". Thomas Thorilds devis från 1794 känns i förstone provocerande. Man kan lätt tänka i termerna att tänka politiskt korrekt. I själva verket kräver citatet en forskningsinsats. Det krävs att jag gör en inre resa för att förstå begreppet.


Den som sannolikt kommer närmast i uttolkning av begreppet är spåkvetaren Pelle Holm, känd för böckerna Ordspråk och talesätt och Bevingade ord. Han menar att sentensen är en uppmaning att tänka logiskt och följdriktigt. Genom detta fångar uttrycket kärnan i det vetenskapligt förhållningssättet. Då blir det inte bara begripligt, då blir det ett uttryck för stor klokskap.
Maj Grandmo sa…
Jo förvisso. I vetenskapliga sammanhang måste rätt ingredienser blandas. Och för att veta vilka som är de rätta ingredienserna krävs kunskap. Som i sin tur är baserad på empiri.

Jag ville väl mest understryka mitt inlägg med det provocerande i devisen, inte dess egentliga giltighet.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn